Aktuality | POZOR ZMENA !!! Zasadnutia OZ

Obec Zemplínska Nová Ves

P o z v á n k a

Na základe zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 13 ods. 2 písmeno a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva

na deň  28.12.2017 (štvrtok) o 17.00 hod.

do zasadačky OcÚ v časti obce Úpor.

Návrh programu :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
 3. Stav v podaných žiadostiach o NFP – envirofond, POD, PRV
 4. Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 5. VZN č.1/2017 o zneškodňovaní obsahu žúmp
 6. VZN č.2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 7. Riešenie stavu chodníkov a komunikácii v obci
 8. Rozpočtové opatrenie č.5/2017
 9. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r. 2018
 10. Schválenie rozpočtu obce na r. 2018
 11. Plán zasadnutí OZ na r. 2018
 12. Silvester 2017
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia.
 15. Záver.                              

                                                                                      

                                                                                               Ing. Kamil Bodnár

                                                                                                         starosta obce

Zoznam aktualít