Aktuality | Oznámenie - Výrub drevín 2018

OBEC ZEMPLÍNSKA NOVÁ VES

Hlavná 182

076 16 ÚPOR

______________________________________________________________________________________________________

                                                                             

       Váš list číslo/zo dňa             Naše číslo                   Vybavuje/linka                       Zemplínska Nová Ves, dňa

                  -/-                             12/2018                     Ing.Bučková/6713322              10.1.2018

                                                                                             0915840269

Vec:

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

______________________________________________________________________________________________________

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK v intraviláne obce Zemplínska Nová Ves

Žiadateľ: Pavol Balla,  Chlmecká 9, 076 16 Zemplínska Nová Ves

Predmet žiadosti: výrub 3 ks drevín rod: smrek, jedľa, borovica na pozemku registra CKN  č. 1 k. ú. Zemplínsky Klečenov

Ako dôvod žiadateľ uvádza: poškodzovanie stavby a ohrozovanie bezpečnosti

Žiadosť doručená dňa: 8.1.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

                                                                                          Ing. Kamil Bodnár

                                                                                              starosta obce

Zoznam aktualít