Aktuality | OZVENY č.3 Zhodnotenie roka 2017

OZVENY – č. 3

Zemplínskej Novej Vsi.


Zhodnotenie roka 2017.

Dovoľte mi vážený občania aby som podobne ako minulý rok v tejto forme zhodnotil rok 2017 ,povedal o realizovaných aktivitách,čo sa nám v tomto roku podarilo a takisto o plánoch na ďalší rok.

V roku 2017 sme sa v našej obci venovali týmto aktivitám, zrealizovali sme nasledovné činnosti :

 • Ukončili sme stavebné úpravy v futbalových šatniach domácich s pomocou členov FK
 • Vymenili sme svetlo na ul. Záhradnej
 • Upravená - predelená bola garáž v budove KD v Úpore
 • Vytvorenie priestoru pre stolných tenistov v KD
 • Montáž prístreškov nad vstupom do školskej jedálne a do šatní futbalového klubu
 • Zakúpili sme nové obecné auto
 • Bola zakrytá vzduchotechnika z kuchyne v KD
 • Opravili sme chodník pred kostolom a osadili lavičku
 • Zabetónovali sme podlahy a opravili steny v obecnom dome a zakúpili dlažbu. Bola nainštalovaná nová elektroprípojka k „obecnému domu“. Postavili sme altánok pri obecnom dome, osadili lavičky, vysadili stromčeky a zrenovovali okná od ulice
 • V zime sme pristúpili k čisteniu kerty za futbalovým ihriskom
 • Okolo KD sme osadili obrubníky a zasypali zasypovými kamienkami
 • Okolo ohniska na školskom dvore sme umiestnili lavičky
 • Zrealizovali sme výsadbu okrasných stromčekov na cintoríne a pred kostolom
 • Umiestnili sme novú plynovú prípojku do budovy školy a kuchyne
 • Zakúpili sme nové lavice do domov smútku
 • Pred Dom tradícii sme osadili staré historické poľnohospodárske stroje
 • Opravili sme časť chodníka na ul. Úporskej
 • V letných mesiacoch sme vybetónovali betónový múrik a na jeseň cestu na ul. Záhradnej sme zasypali asfaltovou drťou
 • Na časti ul. Hlavnej sme vybetónovali odtokový žľab
 • Na ul. Hlavnej, Obchodnej a Alejovej sme zaplátali vzniknuté výtlky na obecných cestách
 • Vyčistili sme jarok na ul. Za Humnom
 • Na prístavbe k budove školy sme osadili nové okná, namontovali kanalizačné potrubie, vymurovali priečky a zaizolovali strop
 • Vybetónovali sme chodník na železničnú stanicu
 • Vybetónovali sme mostík pri cintoríne, namaľovali sme plot a namontovali zábradlie
 • Pred KD a na ul. Komárovskej sme osadili adventné vence
 • Zakúpili sme nové dvere do interiéru v KD

O všetkých aktivitách a akciách realizovaných obcou alebo obecným úradom je vyhotovená fotogaléria na web stránke obce, kde sú vo forme fotiek zdokumentované realizované činnosti.

Všetky uvedené činnosti boli zrealizované s využitím pracovníkov na tzv. VPP, v neposlednom rade za pomoci pracovníkov na pracovných zmluvách financovaných z úradu práce. Na takýto pracovný úväzok sme mali celkovo 11 pracovníkov. Všetky spomínané a vykonané aktivity boli financované z rozpočtu schváleného na rok 2017, na rozdiel od minulého roku kedy bol čerpaný úver. Pri niektorých činnostiach nám bola poskytnutá pomoc od našich podnikateľov – f. Agrochem, Agrotim, MoVeEr, Ján Majcher, T-Agros, Michal Timko za čo veľmi pekne ďakujeme.  

V priebehu roka sme realizovali tieto obecné akcie :  karneval, stavanie mája, MDD, Majáles, folklórne slávnosti, posedenie seniorov. Ďalšími akciami ktoré organizovali organizácie pôsobiace v našej obci bol turnaj v nohejbale (KRŠ), MDD (Michal Timko), preteky v In Line maratóne a behu (Agrotim a KRŠ), turnaj vo futbale (MoVeEr, Agrochem). Zorganizovaný bol aj juniáles (GSV), futbalový klub FK Tatran úspešne pôsobil znova v 5.lige. Nezabudli sme ani na deti na Mikuláša. Svoju činnosť ďalej vyvíjali FS Klečenovčanka a Jarina vo forme vystúpení v obci a aj v okolí, ďalej vo svojich aktivitách pokračovali SČK v Úpore a JDS v Zempl. Klečenove, nezaháľali ani PZ Helmec, a svoju činnosť vyvíjalo  združenie Dubák a DHZ-O. Aktívne v našej obci pôsobia MŠ a ZŠ organizovaním školských aktivít vo forme vystúpení.

Na tomto mieste by som sa rád poďakoval všetkým ktorý boli ochotní pomôcť pri našich aktivitách. V nasledujúcom roku plánujeme :

 • začať s opravou chodníkov v obci
 • pokračovanie v oprave obecného domu a jeho okolia – podaná žiadosť o NFP z Programu obnovy dediny
 • pokračovať v prístavbe k budove ŽŠ, MŠ a ŠJ
 • zakúpenie nových stolov a stoličiek do KD – podaná žiadosť o NFP z Prevencie kriminality
 • riešiť elektrinu na ul. Záhradnej
 • zabezpečenie drvičky na biologicky odpad – podaná žiadosť na Envirofond
 • úprava okolia Domu smútku v Zempl. Klečenove – podaná žiadosť na Program rozvoja vidieka
 • realizácia aktivít z projektov pre MAS-ky
 • podpora v obci pôsobiacich organizácii
 • zorganizovanie stavania mája, folklórnych slávnosti a posedia seniorov

Verím že aktivít a akcií v našej obci bude ešte viac, preto Vás všetkých chcem poprosiť o aktivitu, prinášanie nápadov, požiadaviek čo Vás trápi a chýba k tomu aby naša obec napredovala.

V novom roku 2018 Vám želám pevné zdravie, naplnenie osobných predsavzatí a veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote.

           V Zemplínskej Novej Vsi, Január 2018,                                             Ing. Kamil Bodnár - starosta obce

Zoznam aktualít