Aktuality | Výberové konanie - pedagogický asistent

pre formát PDF ... Klikni TU

Obec  Zemplínska Nová Ves

Hlavná 182/51, 076 16   Tel: 056/6685441, 6685440,     mobil: 0911 223 794  IČO: 00332186        DIČO: 2020773623

e-mail: ouznves@gmail.com , web: www.znves.sk   

Výberové konanie  - pedagogický asistent

Pracovná pozícia: Pedagogický asistent

Úväzok: 100%

Predpokladaný termín výberového konania: 24.1.2018 o 9:00

Dátum nástupu: predpokladaný dátum 01.02.2018

Kvalifikačné predpoklady 
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie 
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo, 
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, 
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.

Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
b  spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 19. januára 2018  Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.                                                                                    Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.  Zemplínska Nová Ves  bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Na adresu: Obec Zemplínska Nová  Ves, Hlavná  182/51,076 16.

Obálku označte:  ,, Výberové konanie  - Pedagogický asistent“

                                                                                                             

                                                                                                                                    Ing. Kamil Bodnár

                                                                                                                                         Starosta obce

Zoznam aktualít