Aktuality | Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Obec Zemplínska Nová Ves

P o z v á n k a

Na základe zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 12 ods. 1

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva

na deň 20.3.2019 (streda) o 17.30 hod.

v zasadačke OcÚ v časti obce Úpor.

Návrh programu :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola uznesení, odpovede na interpelácie poslancov
 4. Schválenie odmeny pre obecného kronikára
 5. 20. výročie FS Jarina – príprava akcie
 6. Nakladanie s odpadmi
 7. Rozpočtové opatrenie č.1/2019
 8. Riešenie nedoplatkov na dani, TKO a vode
 9. Stav v investičných akciách – detské ihrisko, výmena trávnika a chodníky
 10. Diskusia.
 11. Záver.                              

                                                                              

                                                                                               Ing. Kamil Bodnár

                                                                                                  starosta obce

Zoznam aktualít