Aktuality | Návrh VZN č.2 2019

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 3.9.2019

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce  dňa ...................

VZN schválené dňa .......... uznesením č.................................

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa ............................

VZN zvesené z úradnej tabule obce................

VZN nadobúda účinnosť dňa .................................................

2/2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZEMPLÍNSKA NOVÁ VES

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Novej Vsi sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 28, 49, 114, 116, 140, 141 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov  a podľa ustanovenia §  6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej  správe  v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"):

Článok 1 Úvodné ustanovenia

Toto VZN upravuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínska Nová Ves.

Článok 2

Výška a podmienky platenia príspevku v materskej škole

 1. Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa nad tri roky sumou 3,50 €, za pobyt dieťaťa vo veku od dvoch do troch rokov v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 3,50 €.

 1. Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci.

 1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

 1. ktoré je predčasne zaškolené (vyšetrené v pedagogicko-psychologickej poradni, zapísané do ZŠ) po splnení týchto náležitostí môže zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať riaditeľku materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy podľa ods. 2.2.,

 1. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi1

 1. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa

 1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

 1. ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca len pomernú časť určeného príspevku.

Článok 3

Výška a podmienky platenia príspevku na činnosť školského klubu detí

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 2,00 €.

 1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí za žiaka sa neuhrádza, ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi základnej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1.

Článok 4

Výška príspevku za stravovanie v zariadeniach školského stravovania

 1. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Príspevok na režijné náklady sa uhrádza zákonným zástupcom, ak tak určí zriaďovateľ.

 1. V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre všetky deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno- spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.V prípade nezabezpečenia diétneho jedla pre vyššie uvedené deti a žiakov bude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vyplatená jeho zákonnému zástupcovi zariadením školského stravovania v zmysle jeho interného predpisu.

 1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 o dotáciách v  pôsobnosti   Ministerstva  práce,   sociálnych vecí a rodiny SR. Úhrada príspevku  za  stravovanie  sa zákonnému zástupcovi dieťaťa  znižuje  o dotáciu poskytnutú podľa vyššie uvedeného osobitného predpisu a predstavuje 0,17 € pre dieťa posledného ročníka materskej školy, ako aj dieťa, okrem posledného ročníka materskej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

 1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010   dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úhrada príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa znižuje o dotáciu poskytnutú podľa vyššie uvedeného osobitného predpisu   predstavuje 0,00 € pre každé dieťa základnej školy.

 1. Príspevok na režijné náklady u iných fyzických osôb predstavuje 1,30 € za každé odobraté hlavné jedlo. Iné fyzické osoby uhrádzajú celkovú výšku hodnoty jedla.

 1. Termín, spôsob a  podmienky úhrady príspevku  za stravovanie  určí  štatutárny zástupca školy, ktorej súčasťou je zariadenie  školského stravovania interným predpisom, čím zodpovedá za jej plnenie. Plnú výšku príspevku za stravovanie uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka za:
 1. odobratú  stravu v dni, v ktorom sa dieťa/žiak nezúčastnil  výchovno – vzdelávacieho  procesu v materskej alebo základnej škole
 2. neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca dieťaťa/žiaka ho neodhlásil v súlade s podmienkami interného predpisu školy/školského zariadenia

 1. Príspevok  za  stravovanie  pre  všetky  vekové  kategórie  stravníkov  predstavuje súčet príspevku vo výške nákladov na nákup potravín (1. finančné pásmo)  a  príspevku na režijné náklady. Úhrada príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka, pre ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu, realizuje  v  zmysle  ods. 4.3.  a  ods. 4.4. tohto článku dodatku k VZN. (nasledovné tabuľky v ,- €)

Materská škola

Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín

Príspevok na režijné náklady

Príspevok za stravovanie   

Úhrada príspevku za stravovanie

Stravníci od 2 do 6 rokov (okrem predškolákov)

Posledný ročník MŠ (predškolák - P)

Hmotná núdza alebo ŽM (okrem predškolákov)

1,37

1,37

1,37

0,00

0,00

0,00

1,37

1,37

1,37

1,37

0,17

0,17

Zamestnanci

1,26

0,00

1,26

1,26

Iné fyzické osoby                         

1,26

1,30

2,56

2,56

Základná škola

Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín

Príspevok na režijné náklady

Príspevok za stravovanie

Úhrada príspevku za stravovanie

Stravníci od 6 do 11 rokov

1,08

0,00

1,08

0,00

 1. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.
 2. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 16 až 19 - ročných a úhrada sa realizuje v zmysle platných všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.

 1. Stravníkom v školskej jedálni a výdajnej  školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci  škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemplínska Nová Ves a zamestnanci obce Zemplínska Nová Ves ; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj iné fyzické osoby.

Článok 5 Záverečné ustanovenia

 1. VZN schválilo Obecné  zastupiteľstvo v  Zemplínskej Novej Vsi  na  zasadnutí  dňa  ...........  uznesením  č. ............./2019.

 1. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 - tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce
 2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa  ruší VZN č.  3/2008  o určení výšky príspevkov  v školách a školských zariadeniach v znení neskorších dodatkov.

Ing. Kamil Bodnár,

         starosta


1Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam aktualít