Aktuality | Preventívna celoplošná jesenná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia)

                                       REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA


                                                       so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov
                                         Tel.: 056/672 4885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO: 17335434


                                  Číslo: A/2019/01063/HŽPaZ                                                      Trebišov: 25. septembra 2019


                                                                                                                         Všetkým obciam, právnickým osobám
                                                                                                                         a fyzickým osobám okresu Trebišov
                                                                                                                         (podľa rozdeľovníka)


Vec: Preventívna celoplošná jesenná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia)                                               na území miest a obcí okresu Trebišov – v ý z v a


     Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Toto opatrenie sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) cit. zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.
    Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí sa považujú za významných prenášačov pôvodcov rôznych prenosných ochorení u ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Keďže uvedené hlodavce disponujú vysokým rozmnožovacím potenciálom, za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj v priľahlých vonkajších priestoroch. V záujme predísť tomuto stavu a tým dosiahnuť minimalizáciu epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov.
    Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia, vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.
    Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ako orgán verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod č. 36 zák. č. 355/2007 Z. z. týmto


                                                     V ý z v a   n a   v y k o n a n i e


celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01.10.2019 do 15.11.2019, s tým že:


     1. Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov vykonajú deratizáciu v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách,
a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.
     2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.
    3. Fyzické osoby vykonajú deratizáciu v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, a to takto: svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel, alebo prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.


                                                                                                                                   MUDr. Terézia Konevičová, MPH v. r.
                                                                                                                                               regionálna hygienička


Vybavuje:
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, tel. č.: 056/6681276


Rozdeľovník:


1. Všetky mestá a obce okresu Trebišov
2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí prevádzkujú vybrané zariadenia
na území okresu Trebišov

Zoznam aktualít