Aktuality | Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov


Tel.: 056/672 4885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO: 17335434
Číslo: A/2019/00348/HŽPaZ Trebišov: 19. marca 2019
Všetkým obciam, právnickým osobám
a fyzickým osobám okresu Trebišov
(podľa rozdeľovníka)

Vec: Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území
miest a obcí okresu Trebišov – v ý z v a

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia
prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Toto opatrenie sú podľa ustanovení
§ 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) cit. zákona povinné plniť všetky
fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.
Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí
sa považujú za významných prenášačov pôvodcov rôznych prenosných ochorení u ľudí
i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Keďže uvedené
hlodavce disponujú vysokým rozmnožovacím potenciálom, za vhodných podmienok
pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj v priľahlých
vonkajších priestoroch. V záujme predísť tomuto stavu a tým dosiahnuť minimalizáciu
epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať
opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov.
Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov
je pravidelná celoplošná deratizácia, vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami
určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín akcie sa stanovuje podľa znalostí
o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch.
Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu
likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne
ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených

.Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Trebišove, ako orgán verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení
s prílohou č. 1 bod č. 36 zák. č. 355/2007 Z. z. týmto

v y z ý v a  n a  v y k o n a n i e

celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí
okresu Trebišov v termíne od 01.04.2019 do 15.05.2019, s tým že:

1. Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov vykonajú
deratizáciu v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách,
a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie
živočíšnych škodcov.

2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia vykonajú deratizáciu v ich alebo
nimi užívaných alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch
a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych
zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch
a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie
regulácie živočíšnych škodcov.

3. Fyzické osoby vykonajú deratizáciu v priestoroch rodinných domov, bytových
domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných
na chov hospodárskych zvierat, a to takto: svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými
prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný
účel, alebo prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie
živočíšnych škodcov.

MUDr. Terézia Konevičová, MPH v. r.
regionálna hygienička

Vybavuje:

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, tel. č.: 056/6681276

Rozdeľovník:

1. Všetky mestá a obce okresu Trebišov
2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí prevádzkujú vybrané zariadenia
na území okresu Trebišov

Zoznam aktualít