Aktuality | Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Zemplínska Nová Ves

P o z v á n k a

Na základe zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 12 ods. 1

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva

na deň 18.9.2019 (streda) o 17.30 hod.

v kultúrnom dome v časti obce Zemplínsky Klečenov.

Návrh programu :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola uznesení, odpovede na interpelácie poslancov
 4. VZN o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach - schválenie
 5. Odovzdanie vodovodu do správy VVS, a.s.- informácia o stave
 6. VZN o nakladaní s odpadmi - návrh
 7. Rozpočtové opatrenie č.3/2019 a 4/2019
 8. Pridelené dotácie  – Program obnovy dediny, výjazdové rokovanie vlády, IPO, PRV MAS-ka
 9. Terénna opatrovateľská služba – informácia o výzve
 10. Žiadosť z envirofondu – informácia o výzve
 11. Vyhodnotenie akcií od minulého OZ
 12. Úcta starším – príprava akcie
 13. Diskusia.
 14. Záver.                              

                                                                              

                                                                                               Ing. Kamil Bodnár

                                                                                                            starosta obce

Zoznam aktualít