Obec Zemplínska Nová Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | Ozveny 2019

OZVENY

Zemplínskej Novej Vsi.

Milí Zemplínskonovoveščania,

Božia milosť nám dáva z času na čas momenty nadšenia, na ktoré duša s radosťou a s veľkým nasadením odpovedá. No keď nadšenie vyprchá, vyprchá aj radosť aj nasadenie.

Môžeme to prirovnať k hodeniu kameňom. Keď ho vymrštime do vzduchu letí hore do výšky v závislosti na sile, ktorú sme vyvinuli. Nakoniec je premožený silou gravitácie a padá dole.

Ak v duchovnom živote chýba trpezlivosť a vytrvalosť, tak po dobe nadšenia môžeme celkom určite očakávať pád. A ak sme vylietli veľmi vysoko, tak ten pád bude veľmi tvrdý a nepríjemný. Ale pre hlboký a skutočný vzťah s Bohom je potrebná trpezlivosť a vytrvalosť. Myslím tým každodenný život pozostávajúci z modlitby, pestovania cností, asketických cvičení na očisťovanie zmyslov a vášní. Táto každodenná vernosť svojmu povolaniu dáva silu, ktorá nám umožňuje letieť vyššie, aj keď prvotné nadšenie vyprchá.

V novom roku môžeme očakávať momenty, kedy dotyk Božej milosti v nás vzbudí nadšenie a vymrští nás do výšky. Buďme vďační za tieto momenty, ale nezabudnime na každodennú vytrvalosť a trpezlivosť v duchovnom snažení. Len tak sa vyhneme pádu a budeme pokračovať v duchovnom výstup.                                                                                                                              slová nášho d.o.

Milí občania,

Dovoľte mi aby som podobne ako minulý rok v tejto forme zhodnotil rok 2019, povedal o zrealizovaných aktivitách, a takisto o plánoch na ďalší rok.

V roku 2019 sme sa v našej obci venovali týmto aktivitám, zrealizovali sme nasledovné činnosti :

Nový rok sme začali spoluprácu s novou zberovou spoločnosťou – Kosit, a.s. pre zber všetkých druhov odpadov, po ukončení činnosti Združenia Zemplín,

Z dotácie z programu Program rozvoje športu boli zrealizované projekty výstavby detského ihriska v Oáze oddychu a výmena povrchu na multifunkčnom ihrisku po 11 rokoch používania. Vytvoril sa priestor trávenie voľného času pre našich najmenších, a takisto hranie futbalu, tenisu a iných športov je na novom povrchu menej rizikové. Na „umelej“ sme v ďalšom období umiestnili kameru so záznamom a osadili plechové oplotenie, na detskom ihrisku sme umiestnili stĺp s osvetlením ihriska. Okrem pravidelného športovania boli na ihrisku zorganizované – Memoriál Mareka Vargu a aj Novoročný turnaj.

Na obecnej budove – bývalej škole a škôlke boli zrealizované stavebné úpravy, ktoré boli požadované RÚVZ v Trebišove, keďže sme v časti Zempl. Klečenov uzavreli zmluvu s novým nájomcom potravín a baru. V priebehu cca. 1 mesiaca bol chlieb a pečivo zabezpečený ambulantným predajom, a občania si ďalšie nákupy zabezpečovali podľa svojich možností. Aj touto formou sa chcem poďakovať za trpezlivosť a pochopenie.

Z dotácie ministerstva financií pre FK Tatran Úpor bola namontovaná nová strecha na šatne hostí, odstránil sa tým problém so zatekaním stropu v šatniach.

Pokračovali sme v odstraňovaní starého asfaltu z chodníkov. Z dotácie z výjazdového rokovania vlády bola zrealizovaná ďalšia etapa rekonštrukcie miestnych komunikácii – chodníkov na ul. Hlavnej a ul. Komárovskej. Takisto tým občanom, ktorí prejavili záujem dodávateľská firma vyasfaltovala mostíky.

V priebehu celého roka pracovníci na tzv. VPP upravovali, upratovali, čistili jarky a skrášľovali verejné priestranstvo.

Zakúpili sme nové nádoby na separovanie odpadu v našej ZŠ, MŠ a ŠJ.

Pokračovali sme v stavebných úpravách v budove školy a školskej jedálne, boli osadené protipožiarne dvere, zateplená fasáda s našimi pracovníkmi, takisto bol namontovaný hromozvod, na konci roka bola zakúpená škrabka na zemiaky.

Keďže aj v r. 2019 nám bola pridelená dotácia z Programu obnovy dediny na Revitalizáciu obecného domu, urobili sme potrebná prípravné stavebné úpravy pred samotnou realizáciou zákazky. V minulom roku boli z dotácie zrealizované – spevnené plochy, nová studňa a hojdačky.

Pre zlepšenie signálu v časti Zempl. Klečenov sme vykonali potrebné orezanie konárov na strome na ul Komárovskej. V Oáze oddychu okolo „mašiny“ bolo namontované nové oplotenie. Vykonali sme aj postrek proti komárom na verejných priestranstvách, na múr pri obecnom dome alebo pri parkovisku sme dali nový „špric“, dobrovoľný hasiči odstránili spadnutý strom na ul. Úporskej.

Z dotácie ministerstva financií pre obec boli zakúpené nové stoly a stoličky do kultúrného domu v časti obce Úpor.

Naša obec sa prihlásila do súťaže Dedina roka 2019 organizovanej SAŽP, a z toho dôvodu nás navštívila RTVS, ktorá o našej obci natočila reportáž vysielanú v rádiu Regina východ. Touto formou sme mali možnosť ukázať všetky naše aktivity. A hlavne naše organizácie, ktorých je 9 mali priestor na prezentácie. Krásnym zážitkom bol Deň kroja na ktorom sa zúčastnili naše dva folklórne súbory, ktorý bol počas Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici a takisto na ňom bola vyhodnotená súťaž Dedina roka.

Pri kultúrnom dome v Zempl. Klečenove hlavne pre potrebu PZ Helmec bol osadený chladiaci box, keďže situácia s africkým morom ošípaných sa vyvinula tak že mor bol zaznamenaný v našom okrese.

Pred izbu tradícii za pomoci p. Sováka bola osadená tradičná „šečkareň“.  V budove školy sme odstránili staré rozvody a radiátory, následne dodávateľsky boli namontované nové radiátory aj s rozvodom. Zo zberného miesta stavebného odpadu sme vyviezli nazberaný stavebný odpad na skládku, zdemontovali sme obklad z radiátorov v kultúrnom dome, na ul. Úporskej pred kultúrnym domom bol vybudovaný nový chodník pre potreby zvýšenia bezpečnosti občanov, fasádu na šatni hostí sme vyspravili  takisto „ošpricovali“, na bývalom gátri boli odstránené náletové dreviny.

V jesenných mesiacoch sme pokračovali v održiavaní verejných priestranstiev, v oboch častiach obce sme umiestnili adventné vence, ozdobili obecné budovy a priestranstvá, premiestnili sme knižnicu do zasadačky obecného úradu, aby sme vytvorili priestor pre posilňovňu v bývalom obecnom úrade. V kultúrnom dome v Zempl. Klečenove sme vymenili zásuvky.

O všetkých aktivitách a akciách realizovaných obcou alebo obecným úradom je vyhotovená fotogaléria na web stránke obce, kde sú vo forme fotiek zdokumentované zrealizované činnosti.

V priebehu roka sme realizovali tieto obecné akcie : súťaž v speve, stavanie mája, MDD, Majáles, folklórne slávnosti, nohejbalový turnaj, minifutbalový turnaj, preteky v korčuľovaní a behu, posedenie seniorov.

Aktívne v našej obci pôsobia MŠ a ZŠ organizovaním pestrej plejády školských aktivít, o svojej činnosti takisto informujú na školskej stránke a fb.

Poďakovanie patrí 9 organizáciám v našej obci (FK Tatran, FS Kľečenovčanka, FS Jarina, Klub rekreačného športu, Jednota dôchodcov Slovenska, miestny spolok SČK, poľovnícke združenie Helmec, dobrovoľný hasiči DHZ-O, združenie Dubák), ktorý o svojich aktivitách informujú, prezentujú na facebooku, ale hlavne robia dobré meno jedinej Novej Vsi na Zemplíne.

Dovoľte mi aby som touto formou poďakoval za všetky nápady, pomoc a aktivitu od Vás občanov, od firiem pôsobiacich v našej obci - jedinej Novej Vsi na Zemplíne, ďakujem aj za kritiku, ktorá je podnetom na zlepšovanie sa vo všetkých oblastiach.  

Buďme hrdí na našu Zemplínsku Novú Ves!

V nasledujúcom roku plánujeme :

 • Pokračovať v oprave miestnych komunikácii
 • pokračovanie v oprave obecného domu a jeho okolia – podaná žiadosť o NFP z Programu obnovy dediny
 • natiahnúť fasádu na kuchyňu a školskú jedáleň
 • zvýšiť mieru separácie v našej obci
 • riešiť novú IBV v obci
 • zabezpečenie drvičky na biologicky odpad, traktora s vlečkou a čelným nakladačom – podaná žiadosť na Envirofond
 • zaktualizovať projektovú dokumentáciu na kanalizáciu v spolupráci so susednými obcami
 • realizácia aktivít z projektov pre MAS-ky – rekonštrukcia kultúrného domu
 • podpora v obci pôsobiacich organizácii
 • zorganizovanie obecných akcií tak ako po minulé roky
 • ...

Verím že aktivít a akcií v našej obci bude ešte viac, preto Vás všetkých chcem poprosiť o aktivitu, prinášanie nápadov, požiadaviek čo Vás trápi a chýba k tomu aby naša obec napredovala.

Pozývam Vás na stretnutia v januári 2020 - 15.1.2020 o 16:00 v Zemplínskom Klečenove

                                                                             - 29.1.2020 o 16:00 v Úpore.

V novom roku 2020 Vám želám pevné zdravie, naplnenie osobných predsavzatí a veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote a hlavne pokoj vo Vašich rodinách.

           V Zemplínskej Novej Vsi, január 2020,                                          Ing. Kamil Bodnár - starosta obce

www.znves.sk

https://www.facebook.com/znves

https://www.zonerama.com/znves/Album/5145186

https://sk-sk.facebook.com/FK-Tatran-%C3%9Apor-496958513743925/

https://www.facebook.com/KRSZK/

https://zsznves.edupage.org/album/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013866728410

Zoznam aktualít