Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Informácie pre občanov

1.OZNAM

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Zemplínska Nová Ves

(v zmysle § 81 ods. 7 písmena h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch)

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Na zber zmesového komunálneho odpadu určené zberné nádoby vo veľkostiach: - Fyzická osoba - občan: 1 nádoba o objeme 120 litrov pre 4 osoby v rodinnom dome.

- Právnické osoby a fyzická osoba - podnikateľ: 110 l, 120 l, 240l, 1100 l zberné nádoby alebo 7m3 veľkoobjemový kontajner.

Interval zberu:

- Fyzická osoba - občan: v obci je zavedený paušálny zber – interval zvozu každé dva týždne podľa kalendára zvozu zverejneného na web stránke obce.

- Právnické osoby a fyzická osoba - podnikateľ: interval zvozu každé dva týždne podľa kalendára zvozu zverejneného na web stránke obce.

Zberné nádoby je potrebné vyložiť pred bránu ráno do 6:00 hod.

Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady, zložky triedeného systému zberu a nebezpečné odpady.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickúosobu, zaktorýsa platí miestny poplatok za komunálneodpadya drobné stavebné odpady.

Drobný stavebný odpad vzniká fyzickej osobe pri bežných udržiavacích prácach na ktoré nie je potrebné ohlásenie a to najmä:

- opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

- opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladových stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,

-údržba a opravy technického, energetickéhoalebotechnologického vybavenia stavby, akoaj výmena jeho súčastí,ak sa týmzásadne nemení jeho napojeniena verejné vybavenieúzemia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

- výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, maliarske a natieračské práce.

Medzi drobné stavebné odpady nepatria izolačné materiály obsahujúce azbest, stavebné materiály obsahujúce azbest, resp. iné stavebné odpady s obsahom škodlivín, nakoľko nakladanie s týmito odpadmi podlieha osobitnému režimu.

Systém zberu:

Na území obce je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu (DSO) bez obsahu škodlivín. Zber je samostatne spoplatnený. Množstvo DSO bude stanovené odhadom na základe orientačnej prepočtovej tabuľky DSO vydanej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

Zberné miesto na drobný stavebný odpad sa nachádza za areálom bývalej budovy Semexu.

Druh nádoby:

- veľkoobjemový kontajner 7 m3.

Interval zberu:

Minimálne 2 x ročne. Termín zberu bude vopred zverejnený vyhlásením v obecnom rozhlase.

OBJEMNÝ ODPAD

Objemný odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmery uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území obce (napr. skrine, koberce, sedacie súpravy a pod.).

Patrí sem: napr. nábytok (len rozobratý), umývadlá, koberce, podlahoviny, okná a pod.

Nepatrí sem: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre, odpad z čistenia ulíc, stavebné odpady, zložky triedeného zberu, nebezpečné odpady, elektroodpady a ďalšie.

Systém zberu:

Obec zabezpečuje zber a prepravu objemného komunálneho odpadu 2 x ročne, a to počas jarného a jesenného upratovania, na miestach určených obcou.

Druh nádoby:

- veľkoobjemový kontajner 7 m3.

Interval zberu:

Minimálne 2 x ročne. Termín zberu bude vopred zverejnený vyhlásením v obecnom rozhlase.

Veľkoobjemové kontajnery rozmiestnené na území obce počas jarného a jesenného upratovania slúžia pre uloženie objemného komunálneho odpadu výlučne pre občanov a nie pre odpad pochádzajúci z prevádzok a objektov podnikateľov.

ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Patria sem: napr. rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady alebo iný tekutý komunálny odpad v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok, alebo iné označenie) uzavretých, pevných obaloch, z ktorý sa odpad neuvoľňuje/nevyteká.

Nepatrí sem: zmesový komunálny odpad, ostatné zložky triedeného odpadu.

Zberné miesto:

- zberné miesto a harmonogram zberu obec zverejní vyhlásením v obecnom rozhlase.

Spôsob odovzdania:

Držiteľ odpadu odovzdá priamo zamestnancovi oprávnenej osoby do zberového vozidla.

Interval zberu:

Minimálne 2 x ročne, v jarnom a jesennom období.

Zakazuje sa tento odpad ukladať do zberných nádob, vedľa nich, do okolitého prostredia a odovzdávať iným subjektom napr. pouličným zberačom.

TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Obec má zavedený kalendárový zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinované materiály (tzv. tetrapaky).

Interval zberu pre papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinované materiály:

Podľa kalendára zvozu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke obce. Každý občan/pôvodca odpadu pri prevzatí vriec dostane aj kalendár zvozu.

 PAPIER

Na triedený zber papiera určené modré plastové vrecia. Pri väčšom množstve je možné papier zviazať do balíka.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy bez tvrdých obalov, listy, kancelársky papier, papierové vrecka, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.,

Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

Pred umiestnením vytriedenej zložky do vreca je potrebné odstrániť kovové materiály, plastové časti používané pri väzbách, plastové obaly používané pri balení časopisov.

 PLASTY

Na triedený zber plastov určené žlté plastové vrecia.

Patria sem: PET fľaše bez uzáverov, umelohmotné obaly od potravín, fólie, igelitové vrecúška, tašky, umyté obaly z kozmetických a čistiacich produktov a pod.

Nepatria sem: obaly z chemikálií, odpadové potrubia, penový polystyrén, podlahové krytiny – linoleum, obaly znečistené olejmi, guma, molitan, obaly silno znečistené potravinami a pod.

Pred umiestením vytriedenej zložky do vreca je potrebné odstrániť uzáver z fľaše a fľašu zlisovať pristúpením nohou na zemi, aby sa do vreca zmestilo čo najviac vytriedených fliaš.

SKLO

Na triedený zber skla určené zelené plastové vrecia.

Patria sem: biele nevratné fľaše, farebné nevratné fľaše, poškodené alebo nepotrebné biele zaváracie fľaše, fľaše od malinoviek, nevratné fľaše od vína, poháre, sklenené črepy, okenné sklo a pod.

Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, fľaše z plastov, kovové uzávery fliaš, žiarivky, výbojky, sklo s drôtenou vložkou a pod.

Je dôležité, aby boli sklenené fľaše a poháre bez uzáverov. Sklenené fľaše a poháre je potrebné pred vhodením do vreca vyprázdniť.

 KOVY A VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY

Na triedený zber kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov určené červené, resp. oranžové plastové vrecia.

Patria sem: plechovky od nápojov, konzervy, drobné kovové predmety, plech, drôt, čisté tetrapaky od mlieka a džúsov a pod.

Nepatria sem: veľké kusy železa, obaly od kávy, celofán a pod.

Do vreca sa umiestňujú len čisté kovy a viacvrstvové kombinované materiály. Viacvrstvové kombinované materiály súmateriály tvorené minimálne dvomi kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. Tieto materiály hovorovo nazývame tetrapaky.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Biologicky      rozložiteľný      odpad      zo      záhrad,      parkov,      vrátane      odpadu      z cintorínov (tzv. zelený odpad) tvorí najmä: tráva, lístie, kvety, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Systém triedeného zberu/zhodnocovania:

- Na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sa určuje kompostovanie v kompostéri, ktorý je umiestnený v záhrade občana.

- Fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce môžu bezplatne odovzdať zelený biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v obecnej kompostárni počas pracovnej doby kompostárne.

- Obec zabezpečuje kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období. Zberné miesto a čas zberu obec zverejní vyhlásením v obecnom rozhlase.

Do zberných nádob určených pre biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov, nepatria zvyšky jedál, kamene, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.

Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, alebo ukladať vedľa nich a zneškodňovať tento druh odpadu spaľovaním.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ A REŠTAURAČNÝ ODPAD

Prevádzkovateľkuchynenaúzemí obcejepovinný zaviesť azabezpečovať vykonávanietriedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Kuchynský a reštauračný odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.

Náklady spojené so zberom, skladovaním prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

Obec nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na svojom území pre obyvateľov, pretože najmenej 50% obyvateľov obce preukázateľne kompostuje vlastný odpad.

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Patria sem: jedlé oleje a tuky z domácností v uzavretých nádobách, napr. v plastových fľašiach bez obsahu vody a zvyškov jedál.

Nepatrí sem: motorový, hydraulický, či iný olej, ktorý nebol pôvodne určený na konzumáciu, či na prípravu jedál.

Systém zberu:

Na území obce je zabezpečený kalendárový zber a preprava jedlých olejov a tukov, na základe schváleného harmonogramu, ktorý je 6 x ročne.

Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje v deň jeho zvozu, a to priamo do pristaveného vozidla na určenommieste. Oleje a tuky saodovzdávajúv akýchkoľvek plastovýchfľašiachs funkčným uzáverom.

Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov vypúšťaním do kanalizácie.

ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktorý pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

Patriasem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia, lineárna žiarivka (klasická žiarivka v tvare dlhej trubice), kompaktná žiarivka (úsporné žiarovky), svietidlá (na osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje).

Nepatria sem: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, chladničky bez motorov apod.

Systém zberu:

Na území obce je zabezpečený kalendárový zber a preprava elektroodpadu z domácností, na základe schváleného harmonogramu, ktorý je 2 x ročne.

Občania môžu elektroodpad v stanovený deň vyložiť pred bránu.

Je zakázané zmiešavať elektroodpad z domácnosti s inými zložkami komunálneho odpadu, rozoberať, či inak do neho zasahovať pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu, ďalej ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

POUŽITÉ PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Patria sem: prenosné (mobilné, tužkové...) a automobilové batérie a akumulátory.

Nepatria sem: priemyselné batérie a akumulátory, zmesový komunálny odpad a iné odpady.

Systém zberu:

Na území obce je zabezpečený kalendárový zber a preprava použitých batérií a akumulátorov, na základe schváleného harmonogramu, ktorý je 2 x ročne.

Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností, sa zbierajú spolu s týmto odpadom.

Zakazuje sa zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov, zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory, narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých a odovzdávať tento odpad iným subjektom napr. pouličným zberačom.

NESPOTREBOVANÉ LIEKY A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

Nespotrebované lieky je zakázané ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.

ODPADOVÉ PNEUMATIKY

Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálneho odpadu a obec nezabezpečuje ich zber. Podľa zákona o odpadoch sú výrobcovia povinní zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom distribútora pneumatík.

Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Konečnýpoužívateľpneumatikyjepovinný pneumatikupotom, akosa stala odpadovoupneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

2.OZNAM3.

OZNAM OZNÁMENIE OSTRATEGICKOMDOKUMENTE

podľa zákonaNR SRč. 24/2006 Z.z. oposudzovaní vplyvov na životné prostredieaozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov