Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

SČK, Jednota dôchodcov

Miestny spolok SČK v Zemplínskej Novej Vsi – Úpore

Plán hlavných úloh MS SČK

SČK je humanitárna organizácia , rozvíjajúca svoju činnosť v duchu pre porozumenie. Našim cieľom je pomáhať trpiacim a predchádzať utrpeniu.

Program MS na jednotlivých úsekoch navrhujeme nasledovne:

Oblasť bezpríspevkového darcovstva krvi

 • zamerať sa na nábor BDK, zvlášť mladých ľudí, prvodarcov
 • viesť evidenciu BDK
 • formou prednášok zabezpečiť dôslednejšiu propagáciu darcovstva krvi  medzi občanmi obce, ale aj v ZŠ a MŠ

Oblasť výuky prvej pomoci a zdravotnej výchovy

 • v oblasti výuky prvej pomoci sa pokúšať sprístupniť výukový materiál širokej verejnosti
 • výuku prvej pomoci zamerať na širokú verejnosť, na ženy z domácností, vodičov amatérov, vybrané skupiny ľudí, hlavne mládež do 18 rokov
 • nabádať širokú verejnosť na získavanie zručnosti využívať improvizované pomôcky na poskytovanie prvej pomoci
 • organizovať ukážky poskytovania prvej pomoci pre širokú verejnosť
 • zamerať pozornosť na zvýšenie zdravotného uvedomenia občanov, mládeže,
 • organizovaním besied a prednášok smerujúcich k zdravému spôsobu života najmä v oblasti výživy, dostatku pohybu a v boji proti fajčeniu, alkoholizmu a toxikománii
 • spolupracovať so školami ohľadom prednášok a besied o princípoch Hnutia SČK
 • na ZŠ a MŠ ako aj v komunite v obci venovať zvýšenú pozornosť zásadám hygieny           
 • na akcie pozývať kvalifikovaných lektorov Regionálneho úradu verejného      zdravotníctva,
 • nabádať k ochrane životného prostredia a podieľať sa na jeho zlepšovaní
 • večerným cvičením zlepšovať zdravotný stav občanov

        

 Oblasť sociálnych činností

 • pomáhať formou zbierok Zariadeniu sociálnych služieb – Maják
 • pomáhať znižovať zraniteľnosť určitej skupiny ľudí a pomáhať im v núdzi
 • v spolupráci s obecným úradom organizovať prípravu posedení pre starších občanov, pomoc starším občanom

 Oblasť krízového manažmentu a humanitárnej pomoci

 • aktívne sa zapájať do odstraňovania následkov v prípade povodní, ktoré sa v našom regióne každoročne opakujú
 • venovať pozornosť pripravenosti dobrovoľníkov SČK na mimoriadne udalosti, zamerať sa najmä na psychickú podporu postihnutých katastrofou
 • zabezpečiť školenie dobrovoľníkov

Mládež SČK

 • začleniť mládež do MS SČK a jeho aktivít, vytvoriť im podmienky na sebarealizáciu

Členská základňa miestneho spolku SČK

 • zúčastňovať sa na doškoľovaní členov MS SČK o aktuálnych úlohách SČK
 • naďalej pracovať s členskou základňou, snažiť sa o jej rozširovanie, omladiť rady členov
 • naďalej spolupracovať s obecným úradom, uskutočňovať kultúrne podujatia, ako sú Detský karneval, Deň matiek, MDD, Deň úcty k starším
 • naďalej viesť databázu členov
 • dodržiavať stanovy SČK, dbať na včasnosť vyrovnania členských príspevkov

Pátracia služba

 • oboznamovať členskú základňu, že túto službu zabezpečuje SČK, ale len v prípade, že hľadáme osobu v zahraničí, s cieľom zistiť kontakt, nie za účelom získania majetku po príbuznom v zahraničí

Medzinárodná spolupráca

 • rozvíjať  cezhraničnú spoluprácu

Zloženie výboru:

Predseda: Mgr. Domonkosová Jana

Členky výboru: Krasnická Mária, Lenardová Ivana, Lajčiaková Ľubica, Fedorová Helena

Revízor:  Hegedušová Iveta