Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Súčasnosť

V našej obci Zemplínska Nová Ves časť Úpor máme aj miestný spolok SČK.
SČK je humanitárna organizácia, rozvíjajúca svoju činnosť v duchu pre porozumenie. Našim cieľom je pomáhať trpiacim a predchádzať utrpeniu.

Oblasť výuky prvej pomoci

 • v oblasti výuky prvej pomoci sa pokúšať sprístupniť výukový materiál
 • výuku prvej pomoci zamerať na širokú verejnosť, na ženy z domácností, vodičov amatérov, vybrané skupiny ľudí, hlavne mládež do 18 rokov
 • nabádať širokú verejnosť na získavanie zručnosti využívať improvizované pomôcky na poskytovanie prvej pomoci
 • organizovať ukážky poskytovania prvej pomoci pre širokú verejnosť

Oblasť výuky k zdraviu

 • zamerať pozornosť na zvýšenie zdravotného uvedomenia občanov, mládeže, organizovaním besied a prednášok smerujúcich k zdravému spôsobu  života najmä v oblasti výživy, dostatku pohybu a v boji proti fajčeniu, alkoholizmu a toxikománii
 • spolupracovať so školami ohľadom prednášok a besied o princípoch Hnutia SČK
 • na ZŠ a MŠ ako aj v komunite  v obci venovať zvýšenú pozornosť zásadám hygieny
 • venovať zvýšenú pozornosť prevencii kožným ochorení, TBC, cukrovky, obezity
 • na akcie pozývať kvalifikovaných lektorov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • nabádať k ochrane životného prostredia a podieľať sa na jeho zlepšovaní
 • podieľať sa na nábore a výchove bezpríspevkových darcov krvi, zvlášť so zameraním na mladých ľudí a ženy, pomáhať rozširovať rady prvodarcov
 • viesť evidenciu BDK
 • formou prednášok zabezpečiť dôslednejšiu propagáciu darcovstva krvi medzi občanmi obce, ale aj v ZŠ a MŠ
 • večerným cvičením zlepšovať zdravotný stav občanov

Oblasť sociálnych aktivít

 • pomáhať fornou zbierok Zariadeniu sociálnych služieb - Maják
 • pomáhať znižovať zraniteľnosť určitej skupiny ľudí a pomáhať im v núdzi
 • v spolupráci s obecným úradom organizovať prípravu posedení pre starších občanov, pomoc starším občanom

Oblasť pripravenosti a odozva na katastrofy

 • aktívne sa zapájať do odstraňovania následkov v prípade povodní, ktoré sa v našom regióne každoročne opakujú
 • venovať pozornosť pripravenosti dobrovoľníkov SČK na mimoriadne udalosti, zamerať sa najmä na psychickú podporu postihnutých katastrofou

Oblasť fungujúceho miestneho spolku SČK

 • zúčastniť sa na doškoľovaní členov MS SČK o aktuálnych úlohách SČK
 • naďalej pracovať s členskou základňou, snažiť sa o jej rozširovanie
 • naďalej spolupracovať s obecným úradom , uskutočňovať kultúrne podujatia, ako sú Detský karneval, Deň matiek, MDD, Deň úcty k starším
 • naďalej viesť databázu členov
 • dodržiavať stanovy SČK , dbať na včastnosť vyrovnania členských príspevkov

Výbor pracuje v roku 2010 v takomto zložení:

Predseda: Mgr. Domonkošová Jana
Členovia výboru: Krasnická, Lenardová, Nováková, Lajčiaková
Revízori: Hegedušová, Fedorová

Poľovnícke združenie  ,, HELMEC" Zemplínska Nová Ves

         Naše poľovnícke združenie ,,HELMEC" Zemplínska Nová Ves vzniklo transformáciou poľovníckeho združenia ,,STRELA" Michaľany , ktoré bolo rozdelené na dva samostatné subjekty a to  PZ Lacko - spol. a naše PZ ,, HELMEC" Zemplínska Nová Ves. Dňa 26.6.2006 rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Michalovciach  bol právoplatne uznaný poľovný  revír č.19 Zemplínska Nová Ves s celkovou výmerou 3 152 ha. Náš poľovný revír bol zaradený Obvodným lesným úradom do ll. bonitnej triedy pre všetky druhy plánovanej poľovnej zvery, čo v číslach znamená dosiahnuť plánovaný počet zajacov v počte  900 ks, bažantov v počte 500 ks a srnčiu zver v počte 80 ks.

    Naše PZ má 13 členov. Hlavným prioritným zameraním je intenzívna starostlivosť o voľne žijúcu zver, jej chov a ochranu a často aj záchranu jej životného prostredia. Prirodzenou súčasťou našej poľovníckej činnosti  preto je aj selektívny odstrel zveri, ktorý ma však svoj presne stanovený rozsah v závislosti od stavov v prírode a prísne pravidlá dané zákonom, ktorého zmyslom nie je devastivácia tohto  prírodného  bohatstva, ale ide o úplne logické chovateľské zásahy do stavov zveri za účelom regulácie ich početnosti, vekovej a pohlavnej štruktúry, ako aj vyraďovanie prestarnutej alebo zdravotne či geneticky nevyhovujúcej populácie z chovov.

   Hneď od začiatku vzniku PZ bolo našou hlavnou prioritou vytvoriť dobrý  priateľský stmelený kolektív poľovníkov, ktorý  sa bude svedomite  starať o pridelené úseky v starostlivosti o zver zachovanie jej zdravého genofondu a vytvárania optimálnych podmienok pre zvyšovanie populácie tejto zveri. Z odstupom času je možné konštatovať, že tento cieľ sa darí úspešne realizovať o čom svedčia veľmi pekné  stavy srnčej zveri, bažantej zveri a v poslednej dobe v niektorých lokalitách aj stavy zajačej zveri. Neodmysliteľnou súčasťou v činnosti každého PZ je symbióza  spolupráce s  vlastníkmi a užívateľmi poľovných pozemkov. Preto aj našou hlavnou  prioritou hneď od začiatku vzniku PZ  bolo a je túto vzájomnú spoluprácu  rozvíjať tak, aby bola prospešná  pre obe strany. Stalo sa už tradíciou, že mesiac jún ako mesiac poľovníctva a ochrany prírody, využívame na stretnutia a posedenia s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, na ktorých realizujeme výkon práva  poľovníctva, aby sme sa  vzájomne informovali o niektorých aktuálnych otázkach v staroslivosti o zver, zvyšovanie jej populácie a pod. Pravidelnými výchadzkami do revíru, ako aj intenzívnou činnosťou našich členov poľovníckej stráže  sa snažíme predchádzať takým negatívnym
spoločenským javom ako je nelegálny výrub drevnej hmoty  v niektorých lokalitách, rozkrádanie poľnohospodárskych plodín a v  konečnom dôsledku plašenie zveri.

Vysoko pozitívne je potrebné oceniť vzájomnú spoluprácu PZ,, HELMEC" s miestným obecným  zastupiteľstvom a starostkou obce Zemplínska Nová Ves  p. Bartkovou pri organizovaní spoločenských podujatí podávaním poľovníckych špecialit, besied s mládežou a pod.
Preto snahou PZ ..HELMEC" Zemplínska Nová Ves je aj naďalej rozvíjať túto spoluprácu, viac zapájať do  tejto činnosti mládež a zachovať aj pre ďalšie pokolenia krásnu prírodu a v nej voľne žijúcu zver.