Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Školstvo

V našej obci máme Materskú škôlku pre najmenšie detičky, aj Základnú školu pre tie väčšie.

Webtránka základnej školy TU.

ZŠ Zemplínska Nová Ves patrí do vzdelávacej sústavy regionálneho školstva, ktoré riadi MŠVVaŠ SR. Škola sa nachádza v Košickom kraji. Je štátnou neplnoorganizovanou školou. Zriaďovateľom  je Obec Zemplínska Nová Ves.

Zabezpečuje primárne vzdelávanie v 1. – 4. ročníku dennou formou v dopoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní v týždni v územnom obvode zriaďovateľa. Vzdelávanie sa môže uskutočňovať aj formou vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky a individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho programu alebo podľa individuálneho učebného plánu. Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Pri ZŠ je zriadená Rada školy.

Základnou stratégiou školy je téza o škole ako o súčasti udržania rozvoja ekonomickej, sociálnej a kultúrnej prosperity obce, regiónu.

 • pomáha vychovať z detí občanov
 • vzdeláva a vychováva ich pre individuálny život a súčasne aj pre život v spoločenstve
 • využíva všetky sociálne skúsenosti detí
 • uchováva kultúrne  prostredie obce, okolia - v spolupráci s ďalšími inštitúciami, rodičmi
 • efektívne pôsobí na rozvoj najmä citovo - vôľovej stránky osobnosti mladého človeka, ktorý sa má stať primerane - kompetentný - počítačová gramotnosť, ovládanie materinského a cudzieho jazyka, tvorivý, adaptabilný, - emancipovaný, solidárny so snahou spolupracovať pre dobro, telesne i duševne zdravý a vyrovnaný.

Poslanie školy

 • základná príprava pre štúdium na druhom stupni základnej školy
 • komplexný rozvoj osobnosti a rozvoj schopnosti učiť sa
 • kvalitná príprava pre tvorivý, aktívny a plnohodnotný život v spoločnosti ľudí

V našej škole uznávame tri hodnoty , ktoré sa vzájomne podmieňujú:
sloboda,  ľudskosť, vzdelanie  Každá z nich predstavuje súbor práv a povinností.

Chceme vychovávať žiaka:

 • slobodného - chápajúceho seba, iných, život okolo seba, zodpovedného za svoje vzdelanie a konanie, samostatného v rozhodovaní i konaní.
 • dobrého - uznávajúceho a uplatňujúceho morálne hodnoty , ctiaceho si seba i iných, ctiaceho si život a svet okolo nás.
 • vzdelaného - s vysoko rozvinutou schopnosťou myslieť a učiť sa, aktívne a tvorivo riadiaceho svoju vlastnú budúcnosť.

Základná škola Zemplínska Nová Ves:

 • moderná škola, poskytujúca vzdelávanie v súlade s európskymi trendmi
 • neustále smerujúca k vyššej spokojnosti  žiaka, rodiča, spoločnosti.

Personálne obsadenie

Riaditeľka školy:  Mgr. Jana Domonkosová

Učiteľka: Mgr. Stanislava Ujhelyiová

Učitelia NV:  Mgr. Peter Babinčák

                             Mgr. Martin Škvarla, PhD

Ekonómka: Mgr. Iveta Babinčáková

Školník: Marián Kučera

Upratovačka: Alena Kiraľová

Priestorové a materiálno - technické vybavenie školy

 • dve kmeňové triedy
 • odborná učebňa informatiky

Tieto  učebne umožňujú plne realizovať Školský vzdelávací program.      
Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie.

Pri obnove učebných pomôcok je veľmi nápomocný obecný úrad. Škola má k dispozícií školský dvor s trávnatým  povrchom a  detskými preliezačkami a dopravné ihrisko.

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na:

 • upravené a estetické prostredie tried, školského dvora a chodieb
 • aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách
 • budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi

V spolupráci s obecným úradom sa v škole pravidelne maľuje, kosí trávnik na školskom dvore.
Naša škola sa snaží byť kultúrnym centrom obce a preto organizuje besiedky k rôznym príležitostiam, na ktorých sa zúčastňuje celá obec.

Z histórie školy

Obecná škola v Úpore podľa obecnej kroniky bola zriadena už v roku 1848 a existovala do roku 1870, kedy bola jej činnosť zrušená. Jej činnosť bola obnovená až v r. 1877, avšak opäť zrušená v r. 1879. Až v r. 1882 vzniká cirkevná - gréckokatolícka škola.

Na žiadosť OÚ a ŠI obecné zastupiteľstvo zriaďuje 5.7.1931 štátnu ľudovú školu. Neskôr v obci bola zriadená aj rímskokatolícka škola.

V povojnovom období boli obidve cirkevné školy zoštátnené. Za posledných 70 rokov prešla viacerými organizačnými zmenami. Jej predchodcami boli : ZDŠ s 1. - 4. ročníkom /1961-1984/, NŠ /1948-1960/, ŠĽŠ /1945-1948/, cirkevná, obecná  a ŠĽŠ / do r. 1945/.

        Škola existovala v predchádzajúcich obdobiach takmer stále ako dvojtriedna ZŠ. Od povojnového obdobia doteraz bola stále umiestnená v terajšom objekte - kaštieli z roku 1900.

        Predchádzajúce personálne obsadenie vo funkcii riaditeľa školy bolo nasledujúce: do roku 1971 - E Ščerba, M.Vodilková /1971-1992/, Mgr. N.Gubaničová /1992-1993/, M.Vodilková /1993-1998/, PaedDr. Ján Zubko /1998-2014/. V roku 2014 bola menovaná Mgr. Jana Domonkosová.

Materská škola

Materská škola v Úpore je založená od roku 1950. Je v prevádzke pondelok až piatok od 7.00 - do 16.00 hod. So súhlasom rodičov a Obecného úradu v Zemplínskej Novej Vsi.

Materská škola pre dieťa vytvára podmienky  pre akceptovanie a uspokojenie jeho špecifických výchovných a vzdelávacích potrieb. Učiteľka na základe poznania individuálnych osobitostí každého dieťaťa môže plánovať a organizovať výchovno - vzdelávací proces tak, aby týmto osobitostiam zodpovedal a primeranosťou a individualizáciou úloh, činností a požiadaviek podnecoval harmonický rozvoj každého  jedinca.
Prístupom orientovaným na dieťa vytvárať predpoklady pre efektívnejšiu prácu v materskej škole, podporuje samostatné učenie sa detí prostredníctvom cieľavedome pripravených a plánovaných rôznorodých aktivít vo vnútorných  a vonkajších priestoroch materskej školy a jej okolí. Prostredím v triede sa vytvárajú podmienky na to, aby si deti mohli vyberať z viacerých, ku konkrétnemu cieľu smerujúcich činností v malých skupinách. Zároveň sa tak vytvárajú podmienky pre rozvíjanie detských schopností  spolupracovať, činnosť plánovať, rozdeliť si úlohy, rešpektovať názory spoluhráča, ale vedieť aj presviedčať spoluhráčov a zdôvodňovať  vlastné názory, postoje , postupy v hre a pod ..

Zamestnanci zariadenia:

Riaditeľka školy: Dagmar Fehérová
Učiteľka: Antónia Kotlárová
Vedúca škol. jedálne: Iveta Hegedušová
Kuchárka: Oľga Vernusová
Školník: Marián Kučera

Organizácia režimu dňa detí.

 1. 7.00- 8.30  Hry a činnosti podľa voľby detí - uplatňuje sa v nich spontánna a tvorivá aktivita dieťaťa, pokiaľ si to dieťa vyžaduje je možnosť ranného dospávania.
 2. 8.45 -9.00 Pohybovo - relaxačné cvičenia sa realizuje každý deň, a to spravidla integrovane v rámci dopoludňajších výchovno - vzdelávacích činností. Niekedy sa realizuje aj vonku na školskom dvore.
 3. 9.00 - 9.30  Desiata
 4. 9.30 - 10.00 Edukačná aktivita sa  realizuje v závislosti od výberu cieľov a konkrétneho obsahu. predstavuje formu predprimarného vzdelávania a opiera sa na elementárnej úrovni o zámerné učenie sa dieťaťa s uplatňovaním aktivizujúcich a interaktívnych metód.
 5. 10.00 -12.00  Pobyt vonku sa uskutočňuje každodenne s rôznym obsahovým zameraním najmenej dve hodiny v každom ročnom období, pobyt vonku sa skracuje, alebo vynechá pri mimoriadnom nepriaznivom počasí, ktorými sú víchrica, prudký dážď, teploty pod -10C, alebo pri nadmernom znečistení ovzdušia.
 6. 12.00 - 12.30 Obed sa podáva v primeranej emocionálnej atmosfére, podporujúcej utváranie pozitívneho vzťahu k jedeniu. Z hľadiska zdravej životosprávy je v materskej  škôlke na podávanie obeda vyhradený stabilný čas.
 7. 12.30 -14.30 Odpoludňajší odpočinok a to okolo 2 a 2 a pol hod, 5 -6 roč. deti asi 1 hod. . Postupne sa odpočinok môže skrátiť až na 30 min.  Pri ukladaní deti na odpočinok učiteľ vytvára v triede intímnu citovú atmosféru. V tejto atmosfére má svoje miesto rozprávanie alebo čítanie obľúbených rozprávok, spev uspávaniek alebo počúvanie reprodukovanej hudby, Pri vstávaní sa realizuje aj druhé telesné cvičenie.
 8. 14.30 - 15.00  Olovrant
 9. 15.- 16.00 Záujmové činnosti, v ktorých sa okrem spontánnych hier spresňujú a upevňujú získané poznatky dieťaťa prostredníctvom rôznych tvorivých činností. Učiteľka berie do úvahy, akceptuje a rešpektuje psychický vývoj konkrétneho dieťaťa, a to znamená  všetky stránky detskej osobnosti. V teplých mesiacoch sa realizujú aj vonku na školskom dvore.

Akcie poriadané v MŠ

 • Vianočná besiedka, Mikuláš
 • Karneval
 • Deň Matiek
 • Športové dopoludnie hry, súťaže ku MDD
 • Spoločný výlet kúpanie sa v Maďarsku
 • Branná vychádzka Zemplínsky Klečenov
 • Opekanie na školskom dvore