Obec Zemplínska Nová Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | OZVENY 2020

OZVENY

Zemplínskej Novej Vsi.

Milí Zemplínskonovoveščania,

S pomocou Božou prežili ste zas ďalší v rokov slede.

 Nech ruka Božia pevne, iste vás v roku novom vedie.

 Nech dary jeho milosti Vás po celý rok chránia,

 nech dá Vám šťastia, radosti a hojnosť požehnania. 

Tak ako aj po ostatné roky dovoľte mi aby som zhodnotil minulý rok 2020 a takisto načrtol plány na rok budúci, ktorý veríme všetci bude lepší, prežití v zdraví, bez izolácie, s oveľa lepšími správami ako to bolo takmer počas celého roka.

Ani vo sne by nám na začiatku roka 2020 nenapadlo, že budeme čeliť pandémii, akú ľudstvo nezažilo už takmer sto rokov. Nový koronavírus sa veľmi rýchlo dostal prakticky do celého sveta a neobišiel ani Slovensko. Mestá a obce zo dňa na deň čelili situácii, na ktorú nebol nikto pripravený a inak tomu nebolo ani v našej obci. Potrebovali sme vo veľmi krátkom čase prijať opatrenia, ktoré minimalizujú riziko šírenia nákazlivého ochorenia. V krajine nastali prísne obmedzenia a začalo sa ekonomicky náročné obdobie šetrenia, v dôsledku čoho sme museli prehodnotiť všetky plánované investície.

Už začiatok nového roka 2021 nám prináša sprísnené preventívnych opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie šírenia vírusu. Aj touto cestou Vás chcem všetkých vyzvať na opatrnosť, dodržiavanie prijatých opatrení v záujme ochrany nás všetkých.

V roku 2020 sme mali v pláne, tak predkladám stav v plnení úloh :

 • Pokračovať v oprave miestnych komunikácii – zrealizané na ul. Hlavnej a ul. Obchodnej
 • pokračovanie v oprave obecného domu a jeho okolia – podaná žiadosť o NFP z Programu obnovy dediny – zrealizované oplatenie a výsadba pri obecnom dome
 • natiahnúť fasádu na kuchyňu a školskú jedáleň – je potrebná finálna úprava
 • zvýšiť mieru separácie v našej obci – zaviedli sme celoročný zber elektroodpadu, šatstva, objemného odpadu, pokračovali v zbere biologického a stavebného odpadu
 • riešiť novú IBV v obci - nerealizované
 • zabezpečenie drvičky na biologicky odpad, traktora s vlečkou a čelným nakladačom – podaná žiadosť na Envirofond – traktor s vlečkou a čelným nakladačom sme dostali
 • zaktualizovať projektovú dokumentáciu na kanalizáciu v spolupráci so susednými obcami – po prípravných rokovaniach chceme v aktualizácii pokračovať v novom roku
 • realizácia aktivít z projektov pre MAS-ky – rekonštrukcia kultúrného domu - nerealizované
 • podpora v obci pôsobiacich organizácii – realizované pokiaľ to opatrenia dovoľovali
 • zorganizovanie obecných akcií tak ako po minulé roky – podobne aj v tomto prípade...

Tak ako som v úvode uviedol na obecnom zastupiteľstve pri schvaľovaní rozpočtu sme, podľa dostupných prognóz krátenia podielových daní, stáli pred rozhodnutím ako ustáť finančnú situáciu v obci tak aby sme mohli zabezpečiť všetky potrebné úlohy, kompetencie. Vďaka prijatým opatreniam sa najhoršie scenáre nielen v našej obci nenaplnili, no treba dodať že „z najhoršieho“ ešte nie sme vonku a čaká nás v ďalšom roku veľmi ťažké obdobie, ktoré musíme zvládnuť, veríme že bude čo najkratšie.

V priebehu roka 2020 sme sa venovali týmto viac alebo menej významným činnostiam.

V oblasti životného prostredia sme vykonali označenie všetkých kuka nádob podľa novoprijatého VZN a realizovali zber komunálného odpadu len kuka nádob bez vriec, do budúcna plánujeme s čipovaním nádob a presnou evidenciou. Zabezpečili sme celoročný zber týchto druhov odpadov : elektroodpad, autobatérii, šatstvo a textil, pokračovali sme v zbere biologického odpadu na obecné kompostovisko, stavebného odpadu na zberné miesto. Priebežne sme upratovali odpady ktoré vznikali na „iných“ miestach, jarkoch za Semexom, na gatri, na dektire, medzi obcami a okolo obcí v jarkoch. Vypratali sme smetisko za cintorínom v Úpore a vyviezli viac ako 100 t. stavebného odpadu. Koncom roka sme z Envirofondu dostali dotáciu na nákup traktora s príslušenstvom na „Intenzifikáciu triedeného zberu komunálnych odpadov“, o čom Vás budeme informovať čo, kedy a ako budeme v obci zberať. V druhom polroku prebehli rokovania pre prípravu dokumentácie na kanalizáciu a ČOV-ku na úrovni 6 obcí v okolí potoka Chlmec, úlohou je príprava podkladov pre podanie žiadosti na realizáciu investičnej akcie.   

Pred vstupom do školského areálu sme osadili oplotenie s bránou, vytvorili priestor na zber spomínaných odpadov, umiestnili sme tam kontajner a v druhej ½ roka sme postavili budovu s prístreškom na uskladnenie náradia a materiálu, keďže garáž v budove kultúrneho domu slúži na svoju prvotnú potrebu – uskladnenie hasičskej techniky, a priestor kotolne z bezpečnostných dôvodov nie je možné takto využívať.

Pre potrebu zabezpečenia ochrany pred požiarmi našej DHZ-O bola po protipovodňovom vozíku bolo v marci pridelené požiarne auto Iveco Daily, dal by Boh aby sme ho využívali čo najmenej. V ďalšom období sme preložili rampu ku domu smútku, vymenili sme bojlery v šatniach a v KD v Zempl. Klečenove, stavebné úpravy v kotolni školy, uskutočnili sme zasadnutie Mikroregiónu a posedenie pracovníkov obecných úradov a starostov ZMOS-u Južného Zemplína, zriadená bola možnosť podávania podnetov na web stránke obce, riešili sme nedostatky v vlakovej doprave, zrealizovali sme výberové konanie referentky OcÚ, osadili sme mantinely na asfaltovom ihrisku.

Pred vypuknutím pandémie Covid – 19 sme podporili sústredenie futbalistov(FK Tatran), karneval v Zempl. Klečenove(KRŠ), turnaj v stolnom tenise, posedenie MDŽ (SČK), postavili sme aj máje v obci, Duatlon(KRŠ).

Zabezpečovali sme šitie rúšok, za čo ďakujeme za pomoc a podporu aktívnych občanov, realizovali činnosti ktoré si vzniknutá situácia vyžiadala – informovanie o opatreniach, zabezpečovanie potrieb občanov a hlavne organizačné zabezpečenie celoplošného testovania.

Po pridelení dotácie z Programu obnovy dediny na jeseň bolo vymenené oplotenie a výsadba zelene, kríkov a stromov pri obecnom dome.

Zdemontovali sme nepoužívané bojlery v kotolni KD, opravili sme vstupné tabule do obce, na cintoríne v Zempl. Klečenove sme osadili nové oplotenie, múrik a zrenovovali kovové oplotenie od Úpora, upravená bola studňa pri KD v Zempl. Klečenove, v škole bola upravená miestnosť pre riaditeľku, namontované skrine v chodbe, opravená fasáda na starom obecnom úrade, vyčistili sme židovský cintorín, odpustením nájmu sme podporili stavebné úpravy v krčme v Zempl. Klečenove, prebehla úprava zásobnej nádrže pre závlahový systém, vymanili sme dosky na lavičkách v amfiteátri, pred asfaltovaním sme osadili rúry na odvod vody, a zabetónovali chodník na ul. Hlavnej.

Prebehlo asfaltovanie poškodenej cesty na ul. Obchodnej a chodníka na ul. Hlavnej v severnej časti z pridelenej dotácie z Úradu vlády SR.

Doplnené bolo oplotenie medzi školským dvorom a asf. ihriskom, namontovali sme rúru na ul. Novej pre odvodnenie ulice, vyrobili sme futbalové bránky  na ihrisko v Zempl. Klečenove, zdemontovali sme drevený obklad v sále KD, podporili sme úpravou priestorov posilňovne v KD v Úpore, vďaka Gabimu Krasnickému za vybavenie náradím a ďalším vybavením.

Namontované bolo zavlažovanie na futbalovom ihrisku z dotácie SFZ pre FK Tatran Úpor.

Pre zvýšenie bezpečnosti v obci bol namontovaný kamerový systém v centrálnej časti obce Úpor.

Tak ako aj po minulé roky sme inštalovalo vianočnú výzdobu, adventný veniec a tento rok aj Betlehem s pomocou miestnej škôlky a školy. Zapojili sme sa do výzvy na tereného asistenta pre obce s prítomnosťou MRK v boji s pandémiou Covid-19.

Všetkým Vám aktívnym občanom ďakujeme za podporu, pomoc pri realizácii uvedených aktivít, ktoré boli v obci realizované aj za pomoci dotácie z úradu práce na podporu zamestnania na tzv. § 54 a 50j.

Na záver plány do budúceho obdobia :

 • projektová dokumentácia na kanalizáciu a ČOV
 • elektroinštalácia v kultúrnom dome v Zempl. Klečenove
 • osvetlenie ul. Záhradná
 • starostlivosť o osamelo žijúcich seniorov
 • stavebné úpravy v kultúrnom dome v Úpore

Budeme radi ak nám svoje požiadavky doplníte prostredníctvom:  https://www.znves.sk/--68-211-podnety

Tak ako je zvykom o všetkých aktivitách Vás informujeme : https://www.zonerama.com/znves/Album/5934821

Veríme že nám to celková situácia dovolí a budúci rok prežime hlavne v zdraví a s čo najmenším dopadom pandémie na každodenný život v obci aj v spoločnosti.

V Zemplínskej Novej Vsi, január 2021                                                                  Ing. Kamil Bodnár – starosta obce


Zoznam aktualít