Obec Zemplínska Nová Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi v obci

.

Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne

Každý odpad, bez ohľadu na jeho pôvod, druh alebo spôsob ďalšieho spracovania, prináša so sebou zaťaženie životného prostredia.  

Povinnosťou každého z nás je preto prevencia, to znamená predchádzanie vzniku odpadov.

V tomto dokumente nájdete popis celého systému nakladania s jednotlivými druhmi komunálnych  odpadov v našej obci, ako aj opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadov ako najvyššej priority v hierarchii odpadového hospodárstva.

Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach:

- 120 a 240 litrové zberné nádoby pre rodinné domy a bytový dom.

- 120, 240 a 1100 litrové zberné nádoby pre podnikateľské subjekty.

Určeniu počtu a typu zberných nádob pre domácnosti:

- 1 zberná nádoba o objeme 120 litrov pre 1 – 4 osoby v rodinnom dome.

- 2 zberné nádoby o objeme 120 litrov pre 4 – 8 osôb v rodinnom dome ALEBO

- 1 zberná nádoba o objeme 240 litrov pre 4 – 8 osôb v rodinnom dome.

Interval zberu:

Každých 14 dní podľa kalendára zberu zverejneného na web stránke obce.

Zberné nádoby je potrebné vyložiť pred bránu ráno do 6:00 hod.

Každý občan dbá na to, aby zberné nádoby boli v prevádzkyschopnom stave a chráni ich pred poškodením a odcudzením.

Je zakázané:

- ukladať do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad,

- vhadzovať zmesový komunálny odpad do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu.

Podnikatelia:

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia sú povinní používať len typ zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných  fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Patria sem najmä zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a podobne, bez obsahu skla, kovov, plastov, papiera a lepenky.

Medzi drobný stavebný odpad nepatria stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

Systém zberu:

Na území obce sa vykonáva množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výška poplatku za množstvový zber je určená vo všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pre tento účel má obec zabezpečené zberné miesto, kde môžu občania odovzdať drobný stavebný odpad po oznámení na obecnom úrade. O množstve dovezeného odpadu je občanom vystavený doklad. Odvoz drobného stavebného odpadu je zabezpečený obcou prostredníctvom externého zmluvného partnera.

OBJEMNÝ ODPAD

Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom nie je možné umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad.

Patrí sem: nábytok a jeho časti, sanita, koberce, matrace, tabuľové sklo, okná, dvere a pod.

Nepatrí sem: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre, odpad z čistenia ulíc, stavebné odpady, zložky triedeného zberu, nebezpečné odpady, elektroodpady a ďalšie.

Systém zberu:

Obec má na určenom mieste umiestnený veľkoobjemový kontajner, do ktorého môžu občania uložiť objemný odpad. Odvoz kontajnera je zabezpečený obcou prostredníctvom zberovej spoločnosti podľa potreby.

BIOLOGICKÝ ROZLOŽITEĽNÝ KOMNÁLNY ODPAD („zelený odpad“)

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov (tzv.  zelený  odpad)  tvorí  najmä:  tráva, lístie, kvety, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol apod.

Systém triedeného zberu a zhodnocovania:

- všetky domácnosti kompostujú nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad v kompostéroch, ktoré do každej domácnosti zabezpečila obec.

- každá fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže biologicky rozložiteľný odpad počas prevádzkových hodín bezplatne odovzdať v obecnej kompostárni.

- triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z cintorína a z plôch verejnej zelene je zabezpečený obcou jeho odvozom do obecnej kompostárne,

- obec zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu od občanov v pravidelných intervaloch počas celého roka (obecným traktorom s vlečkou). Obec zabezpečí informovanosť občanov o mieste a čase zberu v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom  využije obvyklé spôsoby oznamovania.

Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, alebo ukladať vedľa nich a zneškodňovať tento druh odpadu spaľovaním.

OBECNÁ KOMPOSTÁREŇ

Obecná kompostáreň sa nachádza na parcele č. 233 E-KN. Prevádzkovateľom zariadenia je obec.

Pri vstupe do kompostárne je umiestnená vývesná tabuľa s vyznačením prevádzkovej doby a druhov odpadov, ktoré je možné v kompostárni odovzdať.

Každá fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže v kompostárni bezplatne odovzdať tieto druhy komunálnych odpadov: biologicky rozložiteľný odpad, drevo iné ako uvedené v 20 01 37, odpad z trhovísk, zemina a kamenivo.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

Obec nezabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Tento odpad občania kompostujú v domácich kompostéroch.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ A REŠTAURAČNÝ ODPAD OD PREVÁDZKOVATEĽA KUCHYNE

Každý prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

Každý prevádzkovateľ kuchyne na území obce je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Všetky náklady za zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

Zberné nádoby biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu môžu byť umiestnené výhradne v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľov kuchyne je zakázané ukladať na verejné priestranstvo obce.

JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ

Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.

Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

Systém zberu:

Zber sa vykonáva prostredníctvom zberovej spoločnosti. Občania odovzdávajú jedlé oleje a tuky do špeciálnych uzavretých kontajnerov, ktoré obec zabezpečí u zberovej spoločnosti. Obec zabezpečí informovanosť občanov o mieste a čase zberu v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.

Odpad je potrebné odovzdať v bandaskách, v plastových fľašiach, alebo v iných uzatvárateľných obaloch s funkčným uzáverom, ktoré sú nevratné. Občania si obaly na jedlé oleje a tuky z domácností zabezpečia individuálne.

Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

(nebezpečný odpad)

Je to komunálny odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného predpisu a jeho umiestnenie do nádob na zmesový komunálny odpad alebo na triedené zložky je zakázané.

Patria sem najmä: odpadové motorové a mazacie  oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a podobne.

Systém zberu:

Zber sa vykonáva prostredníctvom zberovej spoločnosti. Občania po preukázaní sa dokladom totožnosti odovzdajú tento odpad priamo pracovníkom zberovej spoločnosti do pristaveného vozidla.

Interval zberu:

Najmenej dvakrát do roka. Obec zabezpečí informovanosť občanov o mieste a čase zberu v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.

Zakazuje sa nebezpečný odpad ukladať do zberných nádob, vedľa nich, do okolitého prostredia a odovzdávať iným subjektom napr. pouličným zberačom.

PAPIER

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy bez tvrdých obalov, listy, kancelársky papier, papierové vrecka, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: plastové alebo iné ako papierové obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

Systém zberu:

Vykonáva sa vrecový systém zberu z domácností. Na triedený zber papiera sú určené modré plastové vrecia. Pri väčšom množstve je možné papier zviazať do balíka. Papier je potrebné vyložiť pred bránu ráno do 6:00 hod.

Interval zberu:

Podľa kalendára zberu zverejneného na web stránke obce.

PLASTY

Patria sem: PET fľaše bez uzáverov, umelohmotné obaly od potravín, fólie, igelitové vrecúška, tašky, umyté obaly z kozmetických a čistiacich produktov a pod.

Nepatria sem: obaly z chemikálií, odpadové potrubia, penový polystyrén, podlahové krytiny (linoleum), obaly znečistené olejmi, guma, molitan, obaly silno znečistené potravinami a pod.

Systém zberu:

Vykonáva sa vrecový systém triedeného zberu z domácností. Na triedený zber plastov sú určené žlté plastové vrecia. Vrecia je potrebné vyložiť pred bránu ráno do 6:00 hod.

Interval zberu:

Podľa kalendára zberu zverejneného na web stránke obce.

KOVY

Patria sem: plechovky a iné obaly z kovov očistené od ich obsahu.

Nepatria sem: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb a pod.

Systém zberu:

Vykonáva sa vrecový systém triedeného zberu z domácností. Na triedený zber kovov sú určené žlté plastové vrecia. Vrecia je potrebné vyložiť pred bránu ráno do 6:00 hod.

Interval zberu:

Podľa kalendára zberu zverejneného na web stránke obce.

KOMPOZITNÉ OBALY NA BÁZE LEPENKY

Patria sem: materiály  tvorené  minimálne dvomi kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu  tovaru.  Tieto materiály hovorovo nazývame  tetrapaky. Sú to napr. obaly od džúsov, mlieka a podobne.

Nepatria sem: obaly z iných materiálov (z papiera, plastov a pod.).

Systém zberu:

Vykonáva sa vrecový systém triedeného zberu. Na triedený zber týchto materiálov sú určené žlté plastové vrecia. Vrecia je potrebné vyložiť pred bránu ráno do 6:00 hod.

Interval zberu:

Podľa kalendára zberu zverejneného na web stránke obce.

SKLO

Patria sem: biele nevratné fľaše, farebné nevratné fľaše, poškodené alebo nepotrebné biele zaváracie fľaše, fľaše od malinoviek, nevratné fľaše od vína, poháre, sklenené črepy, okenné sklo a pod.

Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, fľaše z plastov, kovové uzávery fliaš, žiarivky, výbojky, sklo s drôtenou vložkou a pod.

Systém zberu:

Vykonáva sa vrecový systém triedeného zberu z domácností. Na triedený zber skla sú určené zelené plastové vrecia. Vrecia je potrebné vyložiť pred bránu ráno do 6:00 hod.

Interval zberu:

Podľa kalendára zberu zverejneného na web stránke obce.

Zber odpadov z obalov od podnikateľov

Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby použijú na triedený zber týchto odpadov typ zberných nádob alebo vriec po dohode so zberovou spoločnosťou, pričom triedia rovnaké zložky komunálneho odpadu ako v prípade fyzických osôb - občanov. Triedený zber pre podnikateľské subjekty je vykonávaný iba na základe samostatnej zmluvy uzatvorenej so zberovou spoločnosťou.

Elektroodpad z domácností

Do elektroodpadu patria najmä: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, kancelárska technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty.

Nepatria sem: plynové spotrebiče, vyhrievacie telesá s výmurovkou  apod.

Systém zberu:

Zber sa vykonáva prostredníctvom zberovej spoločnosti. Občania môžu elektroodpad z domácností odovzdať do pristaveného vozidla v určenom čase.

Interval kalendárového zberu:

Najmenej dvakrát do roka. Obec zabezpečí informovanosť občanov o mieste a čase zberu v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.

Použité batérie a akumulátory

Patria sem: prenosné (tzn. mobilné, tužkové...) a automobilové batérie a akumulátory.

Nepatria sem: priemyselné batérie a akumulátory, zmesový komunálny odpad a iné odpady.

Systém zberu:

Zber sa vykonáva prostredníctvom zberovej spoločnosti. Občania môžu použité batérie a akumulátory odovzdať do pristaveného vozidla v určenom čase.

Interval kalendárového zberu:

Najmenej dvakrát do roka. Obec zabezpečí informovanosť občanov o mieste a čase zberu v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.

Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností, sa zbierajú spolu s týmto odpadom.

Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na predajných miestach priamo ich distribútorovi, ktorý je povinný vykonávať ich bezplatný spätný zber.

Odpadové pneumatiky

Obec nezabezpečuje zber odpadových pneumatík.

Odpadové pneumatiky je konečný užívateľ povinný v súlade s ustanovením § 72 zákona o odpadoch odovzdať distribútorovi pneumatík (predajca, pneuservis, autoservis).

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky

Obec nezabezpečuje zber liekov a zdravotníckych pomôcok.

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú občania povinní odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

ŠATSTVO A TEXTÍLIE

Systém zberu:

Občania môžu vytriedené šatstvo a textílie odovzdávať vo vreciach na určené miesto. Obec zabezpečí informovanosť občanov o mieste a čase zberu v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania. 

Odvoz vyzbieraného odpadu je zabezpečený prostredníctvom zberovej spoločnosti.

Opatrenia zavedené na podporu predchádzania

vzniku odpadu na území obce

S cieľom predchádzania vzniku odpadu zaviedla obec na svojom území tieto opatrenia:

§  Zverejnenie informácií o predchádzaní vzniku odpadov na web stránke obce

§  Vyhlásenia v miestnom rozhlase zamerané na problematiku predchádzania vzniku odpadov a správneho triedenia odpadov

§  Distribúcia informačných materiálov zameraných na problematiku predchádzania vzniku odpadov a správneho triedenia odpadov do domácností

§  Realizácia informačnej kampane zameranej na predchádzanie vzniku a triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO), ktorá zahŕňa najmä tieto témy:

o   Domáce kompostovanie BRKO kompostéroch

o   Ako neplytvať potravinami pri nákupe a príprave jedla

o   Správne skladovanie potravín

o   Nákup potravín s dlhšou dobou trvanlivosti

§  Využívanie kultúrnych, spoločenských, športových akcií a stretnutí s občanmi na šírenie osvety zameranej najmä na tieto témy:

o   Nekupujme zbytočne obaly

o   Vymeňme jednorazové veci za veci na opakované použitie

o   Požičiavajme si veci

Obmedzujme využívanie tlačených reklamných materiálov a letákov

Zoznam aktualít