Obec Zemplínska Nová Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia)

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov
Tel.: 056/672 4885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO: 17335434
Číslo: A/2021/00626-01/HŽPaZ Trebišov: 06. apríla 2021
Všetkým obciam, právnickým osobám
a fyzickým osobám okresu Trebišov
(podľa rozdeľovníka)
Vec: Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov-v ý z v a
Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Toto opatrenie sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) cit. zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.
Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí sa považujú za významných prenášačov pôvodcov rôznych prenosných ochorení u ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Keďže uvedené hlodavce disponujú vysokým rozmnožovacím potenciálom, za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj v priľahlých vonkajších priestoroch. V záujme predísť tomuto stavu a tým dosiahnuť minimalizáciu epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov.
Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia, vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.
Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ako orgán verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod č. 36 zák. č. 355/2007 Z. z. týmto
v y z ý v a  n a  v y k o n a n i e
celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 08.04.2021 do 15.05.2021, s tým že:
1. , Mestá mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov vykonajú deratizáciu v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách,
a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.
2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.
3. Fyzické osoby vykonajú deratizáciu v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, a to takto: svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel, alebo prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.
Zároveň upozorňujeme, že fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, sú povinné dodržiavať nasledujúce povinnosti ustanovenia § 52 ods. 4 zák. č. 355/2007 Z. z.:
- používať pri svojej činnosti len prípravky určené na daný účel;
- kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti;
- oznámiť začiatok každej takejto činnosti regionálnemu úradu verejného zdravotníctva písomne najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom;
- uviesť v oznámení miesto a čas vykonania regulácie živočíšnych škodcov a druh prípravku, ktorý sa má použiť, a spôsob informovania verejnosti alebo osôb takouto činnosťou dotknutých;
- zabezpečiť vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov len osobami, ktoré sú zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé; to neplatí, ak ide o dezinfekciu vykonávanú zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckych zariadeniach.
Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť fyzickou, resp. právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.
MUDr. Terézia Konevičová, MPH v. r.
regionálna hygienička
Vybavuje:
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, tel. č.: 056/6681276
Rozdeľovník:
1. Všetky mestá a obce okresu Trebišov
2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí prevádzkujú vybrané zariadenia
na území okresu Trebišov

Zoznam aktualít