Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 13.06.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
 
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
   
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
-  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
-  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 
 
Voľby do orgánov samosprávy obcí
       
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
 
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí
     
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
-  výkon trestu odňatia slobody,
-  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
-  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


Zoznam aktualít:

1 2 >