Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvanie na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 13.03.2023

Obec Zemplínska Nová Ves

P o z v á n k a

Na základe zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 12 ods. 1

z v o l á v a m

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

na deň 27.3.2023 (pondelok) o 17.00 hod.

v kultúrnom dome v Zemplínskom Klečenove.

            Návrh programu :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  3. VZN č.3/2023 – prerokovanie schválenie
  4. Rekonštrukcia kultúrneho domu – informácia.
  5. Úver na prefinancovanie dotácie z PPA – prerokovanie, schválenie
  6. Rozpočtové opatrenie č.1 – schválenie
  7. Výzvy z plánu obnovy a Programu Slovensko.
  8. Rôzne
  9. Záver                            

Ing. Kamil Bodnár    starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 >