Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva, v kultúrnom dome v časti obce Zemplínsky Klečenov

 08.05.2024

Obec Zemplínska Nová Ves

P o z v á n k a

Na základe zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 12 ods. 1

z v o l á v a m

10. zasadnutie obecného zastupiteľstva

na deň 20.5.2024 (pondelok) o 17.15 hod.

v kultúrnom dome v časti obce Zemplínsky Klečenov.

            Návrh programu :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Interpelácie poslancov
 4. Sadzobník cien za služby poskytované obcou – prerokovanie, schválenie.
 5. Kúpa pozemku na parkovisko pri cintoríne – prerokovanie a schválenie
 6. Rekonštrukcia kultúrneho domu v Zemplínskom Klečenove – informácia.
 7. Investičné akcie v obci (futbalové ihrisko, parkoviská, amfiteáter, cesty, ozvučenie domov smútku) - informácia
 8. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  – prerokovanie návrhu
 9. Odovzdanie vodovodu do správy VVS,a.s. - informácia
 10. MDD - informácia
 11. Rôzne
 12. Záver                           

Ing. Kamil Bodnár                                                        starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 >