Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.02.2024

 05.02.2024

Obec Zemplínska Nová Ves

P o z v á n k a

Na základe zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 12 ods. 1

z v o l á v a m

8. zasadnutie obecného zastupiteľstva

na deň 19.2.2024 (pondelok) o 17.00 hod.

v zasadačke obecného úradu v časti obce Úpor..

            Návrh programu :

1.    Otvorenie zasadnutia

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu

3.    ZaD č. 5– informácia

4.    Budova na ul . Hlavnej s.č. 174 – informácia o stav riešenia

5.    Navýšenie cien pre vývoz komunálnych odpadov – informácia, schválenie

6.    Kanalizácia a stoková sieť v obciach združenia Bocov II- informácia

7.    Stav v odovzdávaní vodovodu do správy VVS, a.s. - informácia

8.    Ceny za TKO a daň z nehnuteľností – prerokovanie

9.    Pozemok pri cerkvi – schválenie kúpnej zmluvy

10.  Inventarizácia majetku obce

11.   Návrh na vyradenie počítačov v ZŠ – schválenie

12.   Investičné akcie v obci v roku 2024 – prerokovanie

13.   Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 - schválenie

14.   Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2024.

15.   Rozpočet na rok 2024 – prerokovanie, schválenie

16.   Rôzne

17.   Záver                            

                                                                                                  Ing. Kamil Bodnár          starosta obce

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >