Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 18.11.2021

Rokovania obecných zastupiteľstiev podľa nového COVID automatuObec Zemplínska Nová Ves

P o z v á n k a

Na základe zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 12 ods. 1

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva

na deň 08.12.2021 (streda) o 14.00 hod.

v kultúrnom dome v časti obce Zemplínsky Klečenov..

            Návrh programu :

 1. Otvorenie zasadnutia

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu

 1. Kontrola uznesení, odpovede na interpelácie poslancov

 1. Odovzdávanie vodovodu do správy VVS, a.s. – schválenie

 1. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO – prerokovanie, schválenie

 1. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO – prerokovanie, schválenie

 1. Investičné akcie v obci na ďalšie obdobie – prejednanie, schválenie

 1. Odstránenie domu pri cerkvi – informácia

 1. Zriadenie sociálnej komisie pri obecnom zastupiteľstve – schválenie

 1. Rozpočtové opatrenie č. 4,5 – schválenie

 1. Diskusia

 1. Záver                                                                   

Ing. Kamil Bodnár   starosta obce


Zoznam aktualít: