Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ riaditeľky Základnej školy, Úpor 9 v Zemplínskej Novej Vsi

 27.05.2024

Číslo: 1143/2024                                                                                  Zemplínska Nová Ves, 27.05.2024
Obec Zemplínska Nová Ves
 
zastúpená starostom obce Ing. Kamilom Bodnárom podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
v y h l a s u j e
 
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ riaditeľky Základnej školy, Úpor 9 v Zemplínskej Novej Vsi s predpokladaným termínom nástupu 01. 07. 2024
 
Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ
školy podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,
- znalosť legislatívy a právnych predpisov v oblasti školstva,
- bezúhonnosť,
- osobné a morálne predpoklady,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
- znalosť práce s PC.
 
Zoznam dokladov, ktoré je treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
- písomná prihláška do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
- doklad o dĺžke odbornej praxe,
- preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa,
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy na 5 ročné funkčné obdobie
/rozsah A4, písmo Times New Roman veľkosť 12/
- potvrdenie o bezúhonnosti,
- čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods. 7 písm. a)
až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch
predložených uchádzačom.
 
Platové podmienky:
 
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Vlády SR č. 296/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 
Termín a miesto podania žiadosti:
 
Uzávierka prijímania prihlášok je do 17.06.2024 do 12.00 hod. Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves.
 
Obálku označte heslom „Výberové konanie riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ!“
 
Termín a miesto výberového konania:
Výberové konanie sa bude konať dňa 19.06.2024 o 13:30 hod. v zasadačke obecného úradu v Zemplínskej Novej Vsi, na adrese Hlavná 182/51. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
   
                                                                                                                                             Ing. Kamil Bodnár
                                                                                                                                                 starosta obce

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >