Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Klub rekreačného športu

Facebooková stránka klubu 

Začiatok vzniku klubu rekreačného športu v Zemplínskej Novej Vsi – časti Zemplínsky Klečenov, sa datuje od roku 2008, kedy mládež oslovila pána Ing. Roberta Engela o pomoc pri oprave existujúceho športového ihriska, nakoľko vedela že on je nadšeným športovcom a mohol by pomôcť rozvoju rekreačného športu v Zemplínskom Klečenove. Slovo dalo slovo Ing. Robert Engel oslovil vtedajšiu starostku Margitu Bartkovú, spoločne dali zhotoviť zjednodušenú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ihriska v rámci využitia priestoru „OÁZY ODDYCHU“.

Tento projekt obec predložila na schválenie dotácie na Košický samosprávny kraj. Košický samosprávny kraj tento projekt podporil a na zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja dňa 12.10.2009 bola poslancami schválená dotácia uznesením č. 753/2009 vo výške 8000 €. Následne začala mravenčia práca na realizáciu projektu ktorú zabezpečovala starostka obce za aktívnej spolupráce s Ing. Robertom Engelom. Stavba v zmysle projektu bola realizovaná, čo pozostávalo s položením nového asfaltového povrchu a oplotením ihriska.

Slávnostné otvorenie, kedy aj nové športovisko bolo oficiálne dané do užívania, bolo 1. mája 2010. Od tohto obdobia sa ihrisko začalo intenzívnejšie využívať na rekreačný šport a na organizovanie každoročných nohejbalových turnajov, ktoré organizoval a zabezpečoval Ing. Robert Engel za pomoci poslancov za obec Zemplínsky Klečenov.

Následne v roku 2012 padol návrh na obnovenie stolného tenisu v obci, nakoľko občania začali mať záujem o rekreačný šport aj v zimnom období, kedy sa nedalo v plnej miere využívať zrekonštruované športové ihrisko. Cestou poslancov za Zemplínsky Klečenov Ing. Kamila Bodnára a Mareka Barana bola predložená požiadavka na starostu obce o zabezpečenie 2 stoloch na stolný tenis, ktoré budú umiestnené v kultúrnom dome. Starosta požiadavke vyhovel a stoly boli dodané vo februári 2013 a mohlo sa začať s prípravou na založenie Klubu rekreačného športu v Zemplínskom Klečenove, nakoľko bolo potrebné tomu celému dať nejakú fazónu a organizovanosť. Dňa 2. marca 2013 sa uskutočnilo rokovanie prípravného výboru Klubu rekreačného športu Zemplínsky Klečenov, ktorého členmi boli Ing. Robert Engel, Ing. Kamil Bodnár a Marek Baran, ktorí boli poverení vybavením všetkých formalít pre založenie Klubu rekreačného športu Zemplínsky Klečenov. Ing. Robert Engel, ako oprávnený konať za prípravný výbor, spracoval „Stanovy klubu rekreačného športu Zemplínsky Klečenov“ a spolu so žiadosťou na registráciu ich zaslal dňa 4. marca 2013 na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do Bratislavy.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v Bratislave schválilo stanovy bez pripomienok a dňa 12. marca 2013 pod číslom VVS/1-900/90-41411 vykonalo registráciu občianskeho združenia pod názvom „Klub rekreačného športu Zemplínsky Klečenov“.


Dňa 21. mája 2013 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza Klubu rekreačného športu Zemplínsky Klečenov, kde prípravný výbor všetkým prítomným vysvetlil stanovy Klubu rekreačného športu Zemplínsky Klečenov, v rámci ktorých sa všetci zúčastnení stávajú členmi. Schválený bol „Výbor Klubu rekreačného športu Zemplínsky Klečenov“, ktorého predsedom sa stal Ing. Robert Engel, podpredsedom Ing. Kamil Bodnár, tajomníkom Vojtech Farkaš ml., hospodárom Marek Baran a členom Tomáš Balla. Klubu rekreačného športu Zemplínsky Klečenov ku dňu svojho vzniku mal 30 členov.