Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.06.2024

 13.06.2024

P o z v á n k a

Na základe zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 12 ods. 1

z v o l á v a m

10. zasadnutie obecného zastupiteľstva

na deň 25.6.2024 (utorok) o 17.15 hod.

v zasadačke OcÚ v časti obce Úpor.

            Návrh programu :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  3. Rekonštrukcia kultúrneho domu – informácia, schválenie úveru.
  4. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2023
  5. Záverečný účet obce za rok 2023 – prerokovanie schválenie.
  6. Plán kontrol na II. polrok 2024 – informácia.
  7. Rôzne
  8. Záver                            

Ing. Kamil Bodnár                                                               starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 >