Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 04.09.2023

Obec Zemplínska Nová Ves

P o z v á n k a

Na základe zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 12 ods. 1

z v o l á v a m

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva

na deň 18.9.2023 (pondelok) o 17.15 hod.

v zasadačke OcÚ v časti obceÚpor.

            Návrh programu :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  3. ZaD č. 5– informácia, schválenie VZN č. 4/2023
  4. Cenník služieb poskytovaných obecným autobusom – prerokovanie schválenie
  5. Rozpočtové opatrenie č.4 – schválenie
  6. Odovzdanie vodovodu do správy VVS, a.s. –informácia
  7. Žiadosť o prenájom pozemkov – schválenie spôsobu
  8. Úcta starším 2023 - informácia
  9. Rôzne
  10. Záver                         

Ing. Kamil Bodnár                                                                  starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 >